Oleme avatud   E-R 10-18   L-P suletud +372 5899 9214 info@veltekspert.ee

Garantii tingimused

1. Ostetud tootele kehtib garantii alates selle ostupäevast. Garantiiperioodi kestel parandatakse kõik valest paigaldusest või vigastest detailidest tulenevad tootedefektid tasuta. Käesolev garantii ei kata muid(v.a. detailid ja nende asendamine) kulusid. 

Tootmisdefekti väljaselgitamiseks läbiviidud ekspertiisikulud tuleb tasuda tooteomanikul, kui ekspertiisi tulemusena selgub, et tegemist ei ole tootmisveast põhjustatud defektiga. 

2. Käesolev garantii ei kohusta müüjat ega garantiiandjat toodet tasuta reguleerima, puhastama ja hooldama ega korraldama tasuta koolitusi masina kasutamise kohta.

3. Kui toote kasutaja on eraisik ja kasutab toodet isiklikuks otstarbeks, vastutab müüja määratud garantiiperioodi lõppemisel tootedefektide eest vastavalt kohalikus seaduses sätestatule. Kui toodet kasutatakse kommertsotstarbeks, tulenevad müüja lisakohustused teie ja müüja vahel sõlmitud lepingust.

4. Garantii andja tugines käesolevas dokumendis kirjeldatud garantii andmisel faktile, et ostja antud teave toote kasutusotstarbe (isiklikuks või kommertskasutuseks) kohta vastab tõele. Garantii andja võib garantii kehtetuks tunnistada või muuta ühepoolselt garantiitingimusi, kui ilmneb, et toodet on kasutatud muul viisil kui see, mille ostja on toote ostuhetkel saadud garantiivormil teatanud ja allkirjaga kinnitanud.

5. Toode võetakse garantiiremonti ainult juhul, kui see tuuakse töökotta komplektsena koos täidetud ja kehtiva garantiidokumendiga. Tootel vea ilmnemisel, palun lõpetage kohe seadme kasutamine ja toimetage toode  teenindustöökotta seisundis, milles see oli vea ilmnemise ajal.

6. Müüja ja garantii andja ei vastuta toote kasutamisest tingitud kahjustuste või kaudsete kulude tasumise eest, välja arvatud juhtudel, kui kohalikud seadused sätestavad teisiti.

7. Garantiitingimustest tulenevaid tasuta remonttöid ei tehta, kui:

  • toote seerianumber on eemaldatud,välja vahetatud või pole loetav;
  • toodet pole kasutatud otstarbekohaselt ning kasutusjuhendis olevaid kasutus-, hooldus-, transpordi- ja hoidmisjuhiseid pole järgitud;
  • kasutaja ei teavitanud müüjat või teeninduskeskust tootel ilmnenud esmasest veast ning jätkas seadme kasutamist, põhjustades sellega seadmele lisakahjustusi;
  • hooldustöid pole tehtud (kütuse- ja õhufiltrite vahetamine, silindri jahutusribide puhastamine jms. kasutusjuhendis määratletud tööd);
  • kasutatud on sobimatut või madala kvaliteediga kütust, õli või määret;
  • remondiks pole kasutatud originaalvaruosi (poldid, tihendid,rihmad jne);
  • toodet on rendile antud;
  • toode ei kuulu enam selle esmaostjale;

8. Liikuvate detailide  loomulikku kulumist ei loeta defektiks ning see ei kuulu garantii alla.

9. See garantii tagab teile spetsiaalsed juriidilised õigused ega piira ühtki muud tarbija juriidilist õigust.